Handelsbetingelser

1. Generelt


1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser, salg og leverancer fra Passat Energy, med mindre andet er skriftlig accepteret af Passat Energy. Passat Energy kan med øjeblikkelig varsel ændre salgs og leveringsbetingelser.

1.2. Fortrolighedspolitik: Forretningen forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Forretningen vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Forretningen vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.

2. Rådgivning

2.1.
Passat Energy rådgiver kun inden for eget erfaringsområde og efter bedste viden på rådgivningstidspunktet, men tager forbehold for at senere erhvervet erfaring kan medføre andre løsningsmuligheder

2.2.
Rådgivning sker alene på grundlag af fremlagte oplysninger, som ikke efterprøves.

3. Tilbud og accept

3.1. Kun skriftlige tilbud er bindende. Afgivne tilbud har en gyldighed på 30 dage fra tilbudsdatoen, medmindre andet skriftligt er aftalt.

3.2. Alle ordrer bekræftes skriftligt. Det påhviler bestilleren at kontrollere ordrebekræftelsen og omgående give meddelelse om eventuelle fejl og mangler.

3.3. Passat Energy har ikke ansvar for at forskrifter for produkterne i modtagerlandet er opfyldt, med mindre der foreligger skriftlig aftale herom

4. Priser

4.1. Alle priser er dagspriser angivet eksklusiv moms

5. Betalingsbetingelser

5.1. Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdato. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering.

5.2. Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold, er køber – med mindre sælger skriftligt meddeler køber andet – alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om levering var sket til aftalt tid.

5.3. Ved forsinket betaling gælder den til af Passat Energy enhver tid fastsatte rentesats.

5.4. Først når alle varer er kommet hjem og ordren er afsendt bliver beløbet trukket på dit betalingskort

6. Ejendomsforbehold

6.1. Sælger forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til sælger.

7. Leveringstid

7.1. Forventet levering hvis vare er på lager: 2-3 hverdage.
Er varen ikke på lager, leveres indenfor 2 uger, så længe varen haves.
Leveringstiden fremgår af ordrebekræftelse/ faktura.

7.2. Leveringen udskydes såfremt køber ikke har afgivet tilstrækkelige oplysninger til gennemførelse af salget, eller såfremt der foreligger hindringer som angivet i stk. 12

7.3. Forsinkelse ved levering behandles efter de almindelige købsretslige regler: Køber er dog under ingen omstændigheder berettiget til erstatning.

7.4. Undlader køber at modtage eller afhente varen, kan Passat Energy kræve erstatning.

8. Leveringssted og risiko

8.1. Levering sker ab. Fabrik således at køber bærer risikoen for begivenheder der indtræder efter levering. Dette gælder selvom sælger afholder transportudgiften.

8.2. Med mindre andet aftales særskilt, drager køber omsorg for udgift til transport, forsikring m.v.

9. Tekniske Data

9.1. Alle oplysninger i brochurer, kataloger m.v. vedr. konstruktion, vægt, dimension, ydelse m.v. er kun bindende i det omfang den pågældende specifikation er aftalt direkte mellem kunden og sælger.

9.2. Passat Energy forbeholder sig ret til uden forgående varsel løbende at foretage de konstruktionsændringer som Passat Energy måtte finde nødvendige

10. Mangelansvar

10.1. Køber skal ved modtagelsen gennemgå leverancen for at sikre sig at det leverede er mangelfrit og i overensstemmelse med ordrebekræftelsen.
Reklamation over mangler skal ske straks efter modtagelsen, eller straks efter manglen har vist sig.Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende.

10.2. Passat Energy mangelansvar for arbejds- og materialefejl er ifølge købeloven. Passat Energy er dog alene ansvarlig for mangler, såfremt køber godtgør at det købte er mangelfuldt og at produktet er monteret og anvendt i henhold til Passat Energy forskrifter.

10.3. Viser der sig i perioden (I følge10.2) fejl som nævnt i 10.1 er Passat Energy berettiget til at foretage afhjælpning på eget værksted, hos køber eller foretage ombytning. Fragt til og fra Passat Energy afholdes af køber.

10.4. Såfremt køber godtgør at gentagne udbedringsforsøg ikke har afhjulpet en mangel, kan man hæve købet. Køber er ikke, medmindre der er tale om grov uagtsomt forhold fra sælgers side, berettiget til erstatning eller forholdsmæssigt afslag.

10.5. Sælger er under ingen omstændigheder, ej heller ved grov uagtsomhed, ansvarlig for driftstab, tab af avance eller indirekte tab som følge af at der forligger en mangel ved det leverede

11. Returnering / Fortrydelsesret

11.1. 14 dages fortrydelsesret:
Køber har 14 dage til at meddele at de fortryder købet og herefter 14 dage til at sende varen retur.

11.2. Hvis varen er taget i brug, Fraregnes -30% af det tilbageførte beløb.
(En vare er kun brugt, hvis den bruges ud over, hvad der er muligt ved at afprøve varen i en fysisk butik.)

11.3. Returnering af varer kan kun ske efter forudgående aftale, og mod gældende returnerings gebyr.

11.4. Køberen betaler selv omkostninger af tilbagelevering

12. Produktansvar

12.1. Sælger er ansvarlig for produktansvar for personskade i overensstemmelse med dansk ret.

12.2. Passat Energy er kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, såfremt det bevises at skade skyldes groft uagtsomme fejl eller forsømmelser begået af Passat Energy eller andre som Passat Energy har ansvaret for. Passat Energy er dog under ingen omstændigheder ansvarlig for produkter fremstillet af køber, eller for produkter, hvori genstanden leveret af Passat Energys indgår.

12.3. Viser der sig i perioden (I følge10.2) fejl som nævnt i 10.1 er Passat Energy berettiget til at foretage afhjælpning på eget værksted, hos køber eller foretage ombytning. Fragt til og fra Passat Energy afholdes af køber.

12.4. Passat Energy er under ingen omstændigheder, ej heller ved grov uagtsomhed, ansvarlig for driftstab, tidstab, tab af avance eller lignende indirekte tab som følge af en produktansvarsskade.

12.5. Selv om Passat Energy i enkelte tilfælde måtte frafalde krav og rettigheder over for køberen, bevirker dette ikke at Passat Energy har frafaldet sådanne krav eller rettigheder i andre tilfælde end det konkrete.

13. Force Majeure

13.1. Passat Energy er berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen, når dens opfyldelse inde for rimelig tid bliver umulig på grund af force majeure. det samme gælder forsinkelser eller mangel ved leverancer fra underleverandør. Passat Energy påtager sig i disse situationer intet erstatningsansvar over for køber.

14. Lovvalg og Værneting

14.1. Enhver tvist mellem Passat Energy og køber afgøres af dansk ret.

14.2. Værnetinget er hjemtinget for Passat Energy herunder Vestre Landsret, såfremt de til enhver tid gældende regler for landsretsbehandling er opfyldt

15. Oversættelse

15.1. Vejledende oversættelse af disse salgs og leveringsbetingelser på Tysk, kan rekvireres hos Passat Energy. Ved uoverensstemmelse har den danske udgave fortrinsret.